KONTAKTY

STAVEBNINY TURNOV s.r.o.
Hrubý Rohozec 18
51101 Turnov
tel: +420 777 566 284
napište nám

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 


internetového obchodu stavebninyturnov.cz

 

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Práva a povinnosti prodávajícího
 
 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu kupujícího.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací)
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Práva a povinnosti kupujícího
 
 1. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu, uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží.
 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. Kupujícímu bude v případě vrácení zboží vyplacena kupní cena vraceného zboží v plné výši.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz. (Bezpečnost a ochrana informací).

 

Objednávka zboží
 
 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu stavebninyturnov.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa dodání zboží uvedená ve formuláři.
 2. V případě, že zákazník odebírá objednané zboží osobně a dochází k uzavření kupní smlouvy na prodejně, nejedná se o elektronickou komerci.
 3. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny včetně DPH 20%.
 4. Veškeré ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím internetového obchodu.
 5. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů vyčíslených v objednávce. Dopravné je následně vyčísleno v objednávce a zasláno zákazníkovi na uvedený email, informace o expedici jsou zákazníkovi zaslány formou SMS a zprávy na email.
 6. Cena dopravného pro objemné zásilky, které jsou přepravovány na paletách, nebo naší dopravou se vypočítá na základě váhy, objemu, vzdálenosti přepravy a celkové ceny zakázky a bude vyčíslena a elektronicky zaslána zákazníkovi v objednávce k odsouhlasení, zákazník je zároveň kontaktován také telefonicky.
 7. Při správném provedení objednávky Vám její přijetí potvrdí systém přiřazením čísla objednávky.

 

Bezpečnost a ochrana informací
 
 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, nebo při registraci jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

 

Dodání zboží
 
 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky.
 2. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, nezvolí-li si kupující osobní vyzvednutí zboží.
 3. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým převzetím.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to telefonicky nebo e-mailem.
 5. Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, případně na paletách, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky.
 6. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - faktura, v případě přímých dodávek od výrobce, kdy není technicky možné přiložit k dodávce daňový doklad, bude zaslán příslušný doklad dodatečně do 14 dnů elektronicky, nebo písemně na adresu uvedenou objednávajícím. Prodávající je plátcem DPH.

 

Zrušení objednávky
 
 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000. V takovém případě je kupující povinen:
  • o tom nejprve řádným písemně, nebo emailem informovat prodávajícího s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
  • poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady, nebo osobně doručit, (v původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) na adresu prodávajícího.
 2. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
 3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím složenkou na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět - Zrušení objednávky ze strany prodávajícího.
 5. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena
  • zboží je momentálně doprodáno
 7. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).

Nebezpečí škody na zboží

 
 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

 

Platební podmínky
 
 1. Platba za dodané objednané zboží může být uskutečněna:

  - předem převodem na účet

 2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní- dle Zákona o cenách.

 

Záruka
 
 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 3. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 4. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
 5. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se měním občanský zákoník. (Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího).

 

Kontrola dodávky
 
 1. Kupující jo povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

 

Reklamace dodávky zboží
 
 1. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu: info@stavebninyturnov.cz, písemným oznámením - faxem nebo poštou (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz).
 2. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Pokud kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
 3. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
 4. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.
 5. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou a současně dodacím listem (kopiemi). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
 6. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 15 dnů od převzetí předmětu plnění.

 

Neoprávněná reklamace
 
 1. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu...).

 

PŘÍPLATKY ZA BAREVNÝ ODSTÍN OMÍTEK A BAREV

Vzorník Baumit Life                 koncová čísla 4 až 9              koncové číslo 3               koncové číslo 2               koncové číslo 1

Fasádní barvy                            bez příplatku                          48 Kč/l                           96 Kč/l*                          192 Kč/l

Pastovité omítky                        bez příplatku                           4 Kč/kg                          7 Kč/kg                           28 Kč/kg


* U odstínů č. 0512, 0522 a 0612 činí příplatek 192 Kč/l bez DPH. Odstíny s koncovým číslem „1“ přísluší výhradně barvě Baumit PuraColor a omítce Baumit PuraTop.

MOZAIKOVÉ OMÍTKY dle vzorníku Baumit Texture Life jsou dodávány za jednotnou cenu bez příplatku. Za ostatní odstíny mozaikových omítek, tj. jiný poměr míšení kameniva, je účtován příplatek 18 Kč/kg bez DPH.

 

Závěrečná ustanovení
 
 1. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1) Obchodního zákníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl.
 2. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 10.11.2005
Nzc0YT